Posts

Showing posts from February, 2015

Sport Day หรือ Sports Day?

Image
เวลาถึงช่วงเทศกาลกีฬาสีบ้านเราทีไร มักจะมีคำถามตลอด
ตกลงภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sport Day หรือ Sports Day ????
เติม -s หรือไม่เติมกันแน่????
'Sport' is singular (เอกพจน์)
'Sports' is plural (พหูพจน์) 

ตามปกติแล้วงานกีฬาสีย่อมมีการเล่นกีฬาที่แตกต่างหลากหลาย (variety of different sports) ดังนั้นใช้ Sports Day จึงเหมาะสมมากกว่าครับ (ถ้าหลายวันก็ใช้ Sports Days) 

ส่วน Sport's Day หรือ Sports' Day ก็ไม่นิยมใช้ครับ เพราะว่ากีฬาไม่สามารถเป็นเจ้าของของวันได้