Posts

Showing posts from July, 2014

Organizing : Topic, Supporting และ Concluding Sentences

Image
Organizing Paragraph -การจัดระบบการเขียนของย่อหน้า ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของ 
Topic SentenceSupporting Sentence และ Concluding Sentenceซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเขียนในแต่ละย่อหน้า (paragraph)

Topic Sentenceเป็นประโยคที่สำคัญที่สุดของย่อหน้า โดยมักจะเป็นประโยคแรกของย่อหน้า (บางครั้งอาจจะอยู่กลางหรือท้ายประโยคก็ได้) ทั้งนี้ topic sentence นั้นมีเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าย่อหน้า (paragraph) นี้กำลังพูดถึงประเด็นอะไร ซึ่งก็คือความคิดหลักของย่อหน้า (main idea of a paragraph)

       Topic sentenceที่ดีต้องเป็นการแสดงความคิดเห็น (opinion) ซึ่งทำให้ผู้เขียนเองสามารถบรรยายหรือขยายความต่อไปได้ เพราะถ้าหากเป็นการนำเสนอข้อมูลความจริง(fact) ผู้เขียนจะไม่สามารถเขียนหรือแสดงข้อมูลอะไรต่อได้อีก เช่น
Potato is a vegetable.เป็น fact เพราะไม่สามารถโต้แย้งได้ มันฝรั่งมันก็เป็นพืชผักจริงๆ (หรือใครจะเถียง?) แล้วผู้เขียนจะเขียนอะไรต่อหล่ะ?Potato is good for you.เป็น opinionผู้เขียนสามารถบรรยายต่อไปได้ว่าข้อดีมีอะไรบ้าง เป็นต้น       วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าอันไหนเป็น fact หรือ opinion ก็คือ fact หรือข้อมูลควา…

หนังสือแนะนำ "เด็กน้อยโตเข้าหาแสง"

Image
นอกจากหนังสือ "โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" ที่ผมประทับใจมากแล้ว "เด็กน้อยโตเข้าหาแสง" เล่มนี้แนะนำว่าคนที่มีอาชีพครูควรอ่านเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการให้โอกาสเยาวชนที่เคยทำผิดพลาด จนต้องอยู่ในมุมมืดของสังคม เราจึงต้องเป็นแสงสว่าง (ซึ่งอาจจะเป็นแสงสุดท้าย) ที่นำพาออกจากความมืดมิดในใจของพวกเขา ไม่ให้กลับไปอีก และทำให้เขามีแสงสว่างภายในตนเอง มากพอที่จะส่งสว่างไปยังสังคมที่คอยแต่จะแสดงความมืดบอดอย่างเข้มแข็ง
      หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อคิดที่สำคัญต่อผู้อ่านในการเป็นครู ที่มีหน้าที่อบรมบ่มเพาะและขัดเกลาให้นักเรียนหรือเยาวชนที่เคยทำผิดพลาดนั้นสำนึกต่อความผิด รู้จักให้อภัย และพร้อมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ แม้ว่าอาจจะถูกสังคมรอบข้างที่คอยซ้ำเติมต่อความผิดพลาดของเขาเหล่านั้นก็ตามเมื่อเขาได้มีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมเดิมๆ แต่ครูผู้เป็นคนฉีดวัคซีนชั้นดีที่ทำให้พวกเขามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแกร่ง และจะไม่วกกลับไปทำในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อสังคมนั้นอีกต่อ เทคนิคทางจิตวิทยาต่างๆ ที่ป้ามลได้หยิบยกมาเป็นกรณีตัวอย่างจะทำใ…